Sky4Fly.net

Regulamin (Wersja archiwalna - 1.8 ważny do 2013-08-12)

wersja 1.8, Obowiązywał od 2013-08-09 do 2013-08-12

Regulamin serwisu internetowego sky4fly.net

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem serwisu działającego pod witryną internetową sky4fly.net jest spółka Blue Sky Travel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roosvelta 2 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000054368, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 781-16-99-670, będąca Akredytowanym Agentem IATA w Polsce (kod IATA: 63-2 5298 0)

2. Serwis został stworzony i przeznaczony w szczególności do wyszukiwania oraz rezerwacji: biletów lotniczych, miejsc hotelowych, samochodów, zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych, obozów sportowych oraz wszelkich innych usług turystycznych dostępnych w dniu zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu sky4fly.net jest akceptacja wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego regulaminu.

4. Użytkownikowi serwisu przysługuje nieograniczone prawo do odtwarzania, kopiowania i innego utrwalania niniejszego regulaminu, z wyłączeniem możliwości komercyjnego jego wykorzystania w innych serwisach internetowych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Do prawidłowego działania serwisu internetowego sky4fly.net niezbędne jest posiadania komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:

a) Szerokopasmowe połączenie z Internetem*

b) System operacyjny: Windows® XP/Vista/7 (najnowszy Service Pack)

c) Procesor: Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+

d) Pamięć operacyjna: 1 GB RAM (XP), 2 GB (Vista/7)

e) Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

*w przypadku korzystania z niektórych sieci bezprzewodowym może zaistnieć sytuacja, w której prędkość połączenia internetowego znacząco spadnie, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu sky4fly.net

2. Operator serwisu do jego prawidłowego używania zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:

a) Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej

b) Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej

c) Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej

3. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez użytkownika strat związanych z korzystaniem z serwisu w sytuacji, gdy użytkownik korzystał ze sprzętu komputerowego, który nie spełniał wymagań podanych w pkt. 2.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu, jest ukończenie przez każdego użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie ma prawa dokonywania w jakiejkolwiek formie zapytań o rezerwację przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby. Dotyczy to także dokonywania płatności za wszelkie zarezerwowane usługi udostępniane za pośrednictwem serwisu internetowego, w tym w szczególności posługiwania się do tego fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W stosunku do Państwa danych osobowych operator serwisu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych mających na celu ochronę danych osobowych.

2. Powierzone nam dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z określonymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani organizacjom.

4. Operator Serwisu sky4fly.net zastrzega prawo do informowania zarejestrowanych użytkowników na temat wszelkich dostępnych promocji, ofert specjalnych opublikowanych na stronie serwisu, a taka informacja traktowana jest jako zamówiona przez użytkownika informacja handlowa. Użytkownik w każdym czasie ma prawo rezygnacji z otrzymywania zamówionej informacji handlowej poprzez wysłanie maila ze swoim oświadczeniem w przedmiocie rezygnacji na adres e-mail: bok@sky4fly.net bądź też przez formularz dostępny na stronie internetowej

5. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Użytkownik potwierdza prawdziwość danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na ich przechowywania i przetwarzanie w bazie danych operatora.

6. Użytkownik ma niczym nieograniczone prawo do wglądu i bezpłatnej modyfikacji, jak również usunięcia wszelkich danych osobowych znajdujących się w bazie danych operatora.

7. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies i podobnych technologii informatycznych zbierających informacje o indywidualnych potrzebach użytkowników korzystających z portalu, a także w celach reklamowych i statystycznych. Z plików cookies mogą korzystać także podmioty współpracujące z nami. Przeglądarki internetowe co do zasady pozwalają na ustawienia konfiguracyjne uniemożliwiając obsługę plików cookies jak również ich usunięcie z pamięci wyszukiwarki. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących zmian w obsłudze cookies powoduje, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

V. DEFINICJE

1. Serwis– serwis internetowy działający pod adresem sky4fly.net.

2. Użytkownik– Osoba uzyskująca dostęp do Serwisu Internetowego w dowolny sposób.

3. Operator(Operator Serwisu Internetowego) – przedsiębiorca obsługujący Serwis Internetowy i wystawiający dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców.

Operator wystawia w/w dokumenty na podstawie umów zawartych z każdym Dostawcą, którego usługi są oferowane w Serwisie Internetowym. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Serwisu Internetowego Użytkownikom i obsługiwaniu Zgłoszeń przekazywanych Dostawcom za jego pośrednictwem.

4. Regulamin -Umowa określająca zasady i warunki użytkowania Serwisu Internetowego opisana na tej stronie, będąca regulaminem użytkowania serwisu

5. Dostawca– podmiot świadczący Użytkownikowi usługę przewozową, turystyczną, ubezpieczeniową, wynajmu lub sprzedający towar zamówiony za pośrednictwem Serwisu.

6. Zasady i warunki uczestnictwa– Indywidualnie określone przez Dostawcę zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych.

7. Zgłoszenie– rezerwacja realizacji jednej lub kilku usług, które składa Użytkownik za pomocą Serwisu przez określenie kryteriów, wybór opcji, wprowadzenie w odpowiednich kwestionariuszach wszelkich niezbędnych do wykonania rezerwacji / transakcji informacji (w tym danych osobowych podróżnych, danych płatnika i danych związanych z wybraną metodą płatności).

8. Zgłoszenie Nieopłacone– Zgłoszenie, na podstawie którego Użytkownik zarezerwował żądane przez siebie usługi u Dostawcy(ów) za które opłata nie została jeszcze zaksięgowana.

9. Zgłoszenie Wiążące– Zgłoszenie, na podstawie którego Użytkownik zarezerwował żądane przez siebie usługi u Dostawcy(ów) i w ramach którego Użytkownik zaciągnął dodatkowe zobowiązanie przez:

a) Wprowadzenie przez Serwis Internetowy danych karty płatniczej , kredytowej lub dokonanie płatności przelewem online w celu opłacenia usług przed ich wykonaniem

b) Wprowadzenie przez Serwis Internetowy danych karty płatniczej lub kredytowej w celu gwarantowania płatności za usługi opłacane w miejscu ich wykonywania lub

c) Dostarczenie do siedziby Operatora podpisanej czytelnie przez Użytkownika umowy / zgłoszenia uczestnictwa w usłudze oraz wpłacenie częściowej opłaty za usługę w wysokości zgodnej z warunkami określonymi przez Operatora lub Dostawcę (np. pakiety wakacyjne)

10. Zgłoszenie Opłacone– Zgłoszenie, na poczet realizacji którego Operator lub Dostawca otrzymał pełną zapłatę w cenie podanej w Serwisie, a opłata ta została zaksięgowana.

Stanowi to podstawę do wystawienia dokumentu potwierdzającego prawo skorzystania z prawa do skorzystania z usług dostawcy.

11. Ostateczny Termin Wykupu– ostateczna data do której można wystawić dokument potwierdzający prawo do skorzystania z usługi Dostawcy, do której Operator lub Dostawca musi otrzymać pełną zapłatę w cenie podanej w Serwisie Internetowym. W przypadku płatności przelewem za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Operatora lub Dostawcy, wskazany w odniesieniu do nabywanych usług.

12. Pakiet Dynamicznyrezerwacja kilku usług turystycznych /przelot, hotel, samochód, ubezpieczenie w jednym zapytaniu, ale pochodzących od różnych Dostawców, sprzedawanych na odrębnych zasadach i warunkach każdej z nich. Serwis Internetowy wyłącznie oferuje funkcjonalność dostępu do różnych systemów rezerwacyjnych jednoczenie w jednym miejscu; organizatorem pozostaje odrębnie każdy z Dostawców.

13. Pakiet Touroperatora– oferta kompletnej usługi turystycznej w zakładce „ Wakacje” zawierającej przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i inne określone w umowie atrakcje, zawierana w imieniu i na rzecz konkretnego dostawcy.

14. Podróżny –osoba korzystająca z usług Dostawcy na podstawie Zgłoszenia przez Uytkownika.15. Zapłata– za moment dokonania zapłaty uznaje się chwilę zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Operatora. Chwila zaksięgowania wpłaty nie jest tożsama z datą dokonania przelewu.

16. Opłata transakcyjna–jest to opłata za serwis Operatora. Obejmuje koszt wystawienia biletu lotniczego, założenia rezerwacji lub jej weryfikacji jeśli została założona online, weryfikacji płatności oraz wszelkich kontaktów z liniami lotniczymi w Polsce i zagranicą w razie potrzeby interwencji.

VI. PŁATNOŚCI

1. Należności z tytułu zarezerwowanych usług na rzecz operatora bądź poszczególnych dostawców mogą być uiszczane w jeden z poniżej opisanych sposobów:

a) Płatności przelewem:

1. Przelew musi być dokonany zgodnie z instrukcjami i w terminie podanymi w Serwisie Internetowym.

2. Niewłaściwe lub błędne wpisanie tytułu płatności i danych Użytkownika jako zlecającego może utrudnić lub uniemożliwić identyfikację, a w konsekwencj zaksięgowanie płatności.

3. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji wpłat dokonanych niezgodnie z podanymi instrukcjami i w konsekwencji tego anulacją rezerwacji uznanych z tego powodu za nieopłacone przed Ostatecznym Terminem Wykupu.

4. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie wykonania przelewu niezwłocznie po jego dokonaniu, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres mailowy lub numer faksu.

5. Przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu traktowane jest jako zawarcie prawnie obowiązującej umowy.

6. Za moment zapłaty uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora. W przypadku dokonania płatności w dniu innym niż rezerwacja, operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynikających z wahań związanych z aktualnym kursem walut. Należy pamiętać, że identyfikacja wpłat dokonywana jest przez Dział Księgowy, czynny w dni robocze od godz. 9:00 do 16:00. Wpłaty otrzymane poza tymi godzinami będą obsługiwane następnego dnia roboczego według kursów i zasad obowiązujących w momencie księgowania.

7. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

b) Płatności przelewem online

1. Każdorazowo płatność przelewem online odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez Bank Użytkownika.

2. W przypadku anulacji przelewu, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Operatora o zaistniałej sytuacji za pomocą infolinii oraz wysyłając e – mail na adres bok@sky4fly.net jako dowód rezygnacji z usługi.

3. W przypadku braku informacji o odwołaniu przelewu operator zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika dotychczas poniesionymi kosztami z tytułu rezerwacji usługi.

4. Koszt przelewu online jest dodatkowo płatny. Użytkownik przed dokonaniem przelewu online każdorazowo informowany jest o całkowitym jego koszcie przed złożeniem Zgłoszenia.

5. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

c) Płatności kartą kredytową

1. Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych lub kart kredytowych, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości wprowadzonych informacji

2. Przekazując przez Serwis zgłoszenie, którego częścią są dane karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez upoważnionych pracowników Operatora działań koniecznych do weryfikacji tożsamości właściciela karty płatniczej lub kredytowej. Jeżeli właściciel karty nie jest żadnym z podróżujących zobowiązany jest on wypełnić własnoręcznie podpisany formularz autoryzujący transakcję i przesłać go wraz ze skanem karty płatniczej lub kredytowej na adres bok@sky4fly.net

3. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości danych personalnych Użytkownika i używanej przez niego karty płatniczej lub kredytowej, lub brak autoryzacji banku wystawcy karty spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza osób nieposiadających polsko brzmiącego nazwiska, podróżujących z pominięciem lotnisk w Polsce.

4. Podanie karty płatniczej bądź kredytowej jest jednoznaczne z poleceniem zakupu usług przez Operatora. Brak kontaktu z właścicielem karty, w przypadkach uzasadnionych poniżej, a w szczególności:

a. karta nie należy do żadnego z podróżnych,

b. data wylotu jest krótsza niż 2 dni robocze od momentu złożenia rezerwacji,

c. podróż odbywa się w całości poza granicami Polski.

Skutkować będzie zawieszeniem transakcji do momentu wyjaśnienia autoryzacji Płatnika. Może to spowodować zmianę ceny w związku z kursami walutowymi lub zmianą warunków Dostawcy, za co operator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji użytkownikowi przysługuje prawo do bezkosztowej anulacji rezerwacji.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bilety lotnicze są wystawiane codziennie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz poza tymi godzinami realizacja rezerwacji będzie miała miejsce dnia następnego z konsekwencją ewentualnej zmiany taryfy lub kursu walut. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej anulacji zgłoszenia.

6. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

7. Obciążenie karty kredytowej bądź płatniczej następuje w dwóch transakcjach:

a. do Operatora

b. do Dostawcy usług.

Operator zastrzega sobie prawo do pobrania wszelkich należności w jednej transakcji.

d) Wpłata gotówki w placówkach Operatora

1. Operator umożliwia Użytkownikowi uiszczenie opłat z tytułu dokonanych rezerwacji w placówkach operatora prowadzonych w Warszawie i Poznaniu najpóźniej na 30 minut przed ich zamknięciem.

2. Celem dokonania wpłaty należy podać numer zlecenia bądź rezerwacji oraz kwotę wpłaty wynikającą z zamówienia, bądź uzgodnioną z Operatorem, jeżeli nie jest ona

dokonywana w dniu wykonania rezerwacji.

3. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego

4. Placówki Blue Sky Travel sp. z o.o., w których umożliwiono dokonanie płatności gotówką:

a. Blue Sky Travel – Poznań – ul. Roosevelta 2,

60-829 Poznań czynne pon-pią 9-18 sob 10-14

b. ARKADIA – Warszawa, ul. Jana Pawła II 82,

00-175 Warszawa czynne pon-son 9-21 nie 10-20

c. Sadyba Best Mall – Warszawa, ul. Powsińska 31,

02-903 Warszawa czynne pon-sob 9-21 nie 10-20

e) Bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy operatora

1. Operator umożliwia Użytkownikowi uiszczenie opłat z tytułu dokonanych rezerwacji poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek bankowy operatora Bank Zachodni WBK nr rachunku:

30 1090 1362 0000 0001 1054 6274

2. Celem dokonania wpłaty należy podać numer zlecenia bądź rezerwacji oraz kwotę wpłaty wynikającą z zamówienia, bądź uzgodnioną z Operatorem, jeżeli nie jest ona dokonywana w dniu wykonania rezerwacji.

3. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

e) Zmiana Metod Płatności

1. Aby zmienić metodę płatności należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Pracownik BOK w trakcie rozmowy telefonicznej ma prawo dokonać weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej. Zmiany metody płatności można dokonać tylko przed wystawieniem dokumentu upoważniającego do skorzystania z usługi.

VII. REZERWACJA HOTELI

1. Blue Sky Travel sp. z o.o. nie jest stroną umowy o świadczenia usług związanych z rezerwacją hoteli jak również innych usług tego rodzaju, zawieranych za pośrednictwem Operatora. Operator jest jedynie agentem i działa na rzecz poszczególnych dostawców usług. Wszelkie umowy podpisywane są ściśle według zasad i na warunkach określonych przez poszczególnych dostawców.

2. Celem dokonania rezerwacji hotelu użytkownik wypełnia pola w wyszukiwarce wybierając miejscowość, daty zameldowania i wymeldowania oraz ilość osób.

3. Po dokonaniu wyszukiwania zgodnie z parametrami, użytkownik dokonuje wyboru hotelu, którego rezerwacją jest zainteresowany podając jednocześnie rodzaj wybranego pokoju bądź pokoi oraz imię i nazwisko poszczególnych podróżnych.

4. Należności z tytułu zarezerwowanych usług na rzecz operatora bądź poszczególnych dostawców mogą być uiszczane w jeden z poniżej opisanych sposobów. Rodzaj płatności uzależniony jest w szczególności od dokonanego wyboru hotelu:

a) przy wyborze hotelu, który wymaga gwarancji związanej z płatnością kartą płatność następuje tylko i wyłącznie na miejscu przy użyciu do tego karty kredytowej. Tylko na

miejscu, w momencie dokonywania płatności można prosić o fakturę. Operator nie może tego w żadnym momencie dokonać, skoro w żadnym momencie nie bierze udziału w płatności.

b) w pozostałych przypadkach istnieje możliwość płatności na warunkach określonych w punkcie VI. Płatności.

5. Po zaksięgowaniu płatności za dokonaną rezerwację użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z numerem rezerwacji bądź voucher na zakupioną usługę.

6. Wraz z potwierdzeniem dokonania rezerwacji użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące hotelu

7. Rezerwacja z reguły może być anulowana przez użytkownika do 24 h przed rozpoczęciem korzystania z usług. W większości przypadku anulacja jest całkowicie darmowa.

Jednakże poszczególni dostawcy w związku z dokonaną anulacją mogą pobierać opłaty. Oferty specjalne, promocje jak również rezerwacje dokonane w okresie szczególnie wysokiego obłożenia (okres wakacji letni i zimowych, targów, kongresów, świat) mogą nie posiadać opcji rezygnacji pozwalającej na zwrot zapłaconej kwoty.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany kursów walut, związanych z płatnością na miejscu przez użytkownika bądź podróżującego za zarezerwowanego usługi.

VIII. REZERWACJA BILETÓW LOTNICZYCH

1. Celem dokonania rezerwacji biletów lotniczych użytkownik wypełnia pola w wyszukiwarce wybierając miejscowość / lotnisko wylotu i przylotu, daty podróży oraz ilość podróżujących.Można skorzystać z opcji zaawansowanych zawężając wyniki.2. Po dokonaniu wyszukiwania i wyborze lotu użytkownik zobowiązany jest do wskazania danych osobowych osób korzystających z lotu. W większości przypadków koniecznym będzie podanie następujących informacji:

a) imienia i nazwiska podróżnych

b) daty urodzenia każdego z pasażerów

c) numerów paszportu

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnie wskazanego numeru paszportu bądź dowodu osobistego lub innych danych osobowych niezbędnych do korzystania z usług. W przypadku podania fałszywych danych osobowych Operator powiadomi właściwe organy ścigania.

4. Podróżny przed wylotem zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia warunków wjazdu do i wyjazdu z kraju docelowego, mając w szczególności na uwadze rodzaj paszportu, wizy i inne dokumenty wjazdowe, wymagane przez służby graniczne danego kraju. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Operatorem przed dokonaniem płatności.

5. Paszport każdego z podróżnych musi być ważny jeszcze co najmniej przez 6 miesięcy od dnia planowanego powrotu.

6. Należności z tytułu przelotów tanimi liniami lotniczymi tzw. low cos mogą być opłacane jedynie za pomocą karty kredytowej. Dla wygody użytkownika Operator może udostępnić

inne formy płatności, aby po otrzymaniu zapłaty zakupić bilet lotniczy od przewożnika przy pomocy własnej firmowej karty kredytowej lub płatniczej.

7. W przypadku regularnych linii lotniczych operator dopuszcza wszelkie dostępne, wymienione w niniejszym regulaminie sposoby płatności.

8. Po prawidłowym dokonaniu płatności operator przesyła na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail bilet w wersji elektronicznej.

9. W przypadku tanich linii lotniczych nie ma możliwości dokonania zwrotu biletu, zaś w przypadku regularnych linii lotniczych anulowanie, zwrot bądź zmiana terminu wylotu wiążą się z dodatkowymi opłatami określonymi przez poszczególne linie lotnicze.Najtańsze bilety regularnych linii lotniczych również są niezwrotne. Zaleca się zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji zgodnie z warunkami ubezpieczyciela dostępnymi w serwisie.

10. Regulaminy przewozu poszczególnych linii lotniczych znajdują się na stronach internetowych tychże przewoźników.

IX. REZERWACJA SAMOCHODÓW

1. Blue Sky Travel sp. z o.o. nie jest stroną umowy o świadczenia usług związanych z rezerwacją samochodów, zawieranych za pośrednictwem Operatora. Operator jest jedynie agentem i działa w imieniu i na rzecz poszczególnych dostawców usług. Wszelkie umowy podpisywane są ściśle według zasad i na warunkach określonych przez poszczególnych dostawców.

2. Celem dokonania rezerwacji samochodu użytkownik wypełnia pola wyszukiwarki wpisując miejscowość wynajmu i zwrotu samochodu oraz daty usługi.

3. Po dokonaniu wyszukiwania zgodnie z parametrami, użytkownik wybiera typ pojazdu, którego rezerwacją jest zainteresowany.Należy podkreślić, że przez typ rozumie się auto spełniające parametry takie jak wielkość kabiny, ilość drzwi, wielkość bagażnika, rodzaj napędu takiego samochodu jak na zdjęciu, marka natomiast może być inna.

4. Należności z tytułu zarezerwowanych usług na rzecz poszczególnych dostawców muszą być uiszczane kartą kredytową. Operator podejmuje się jednakże w niektórych przypadkach płatności własną kartą kredytową na rzecz użytkownika, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania zapłaty inną metodą.

5. Po zaksięgowaniu płatności za dokonaną rezerwację użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z numerem rezerwacj

6. Ostateczne potwierdzenie wybranego typu samochodu w podanej cenie wraz z opłaconym voucherem nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji. Niezależnie od wybranej metody płatności użytkownika za voucher, do odbioru samochodu niezbędne jest posiadanie ważnej karty kredytowej. Jest to gwarancja ewentualnej płatności dodatkowych usług (np.: zwrot samochodu z pełnym bakiem, pokrycie wkładu własnego w przypadku uszkodzenia pojazdu).

X. REZERWACJA GOTOWYCH PAKIETÓW WAKACYJNYCH

1. Użytkownik dokonuje rezerwacji pakietów wakacyjnych na podstawie wyszukiwani za pośrednictwem serwisu operatora

2. Szczegółowe warunki takie jak warunki płatności, warunki uczestnictwa w imprezie każdorazowo określane są przez dostawcę. Bluesky Travel sp. z o.o. w takim przypadku jest tylko i wyłączenie agentem. Wszelkie dokumenty takie jak regulamin, umowa, voucher dostarczane są każdorazowo w imieniu i na rzecz poszczególnych dostawców.

XI. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z Dostawcą za pośrednictwem Operatora, wówczas roszczenia te winny być kierowane bezpośrednio do Dostawcy, na warunkach przez niego ustalonych

2. Przy składaniu reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego Imienia oraz Nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail, oraz numeru zgłoszenia bądź rezerwacji. Brak tych danych spowoduje nie odrzucenie rezerwacji.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w formie elektronicznej - e-mail bądź pisemnie w przeciągu 14 dni od daty jej wpływu.

4. W każdym przypadku nie wywiązania się Blue Sky Travel Sp. z o.o. z umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres Blue Sky Travel sp. z o.o., Roosevelta 2, 60-829 Poznań. Termin do złożenia reklamacji wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy. Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w terminie do 21 dni.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zakup biletu lotniczego lub rezerwacja innej usługi jest świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy na terenie RP

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu sky4fly.net rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według ustawy.

3. Blue Sky Travel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstały po stronie korzystających z usług Operatora bądź Dostawców, wynikające z wystąpienia siły wyższej, a także przyczyn niezależnych od Operatora, do których w szczególności zaliczyć należy zawieszenie działalności lub bankructwo Dostawcy, strajki pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, pracowników hoteli itp., czy też odwołanie przelotu lub zamiana hotelu na inny w nie pogorszonym standardzie przez Dostawcę.

4. Operator Serwisu zastrzega prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają te obowiązujące w momencie dokonywania transakcji.