Sky4Fly.net

Regulamin (Wersja archiwalna - 1.4 ważny do 2012-06-07)

wersja 1.4, Obowiązywał od 2012-05-31 do 2012-06-07

Regulamin serwisu internetowego sky4fly.net

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem serwisu działającego pod witryną internetową sky4fly.net jest spółka Blue Sky Travel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roosvelta 2 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000054368, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 781-16-99-670, będąca Akredytowanym Agentem IATA w Polsce (kod IATA: 63-2 5298 0)

2. Serwis został stworzony i przeznaczony w szczególności do wyszukiwania oraz rezerwacji: biletów lotniczych, miejsc hotelowych, samochodów, zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych, obozów sportowych oraz wszelkich innych usług turystycznych dostępnych w dniu zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu sky4fly.net jest akceptacja wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego regulaminu.

4. Użytkownikowi serwisu przysługuje nieograniczone prawo do odtwarzania, kopiowania i innego utrwalania niniejszego regulaminu, z wyłączeniem możliwości komercyjnego jego wykorzystania w innych serwisach internetowych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Do prawidłowego działania serwisu internetowego sky4fly.netniezbędne jest posiadania komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:

a)Szerokopasmowe połączenie z Internetem*

b)System operacyjny: Windows® XP/Vista/7 (najnowszy Service Pack)

c)Procesor: Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+

d)Pamięć operacyjna: 1 GB RAM (XP), 2 GB (Vista/7)

e)Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

*w przypadku korzystania z niektórych sieci bezprzewodowym może zaistnieć sytuacja, w której prędkość połączenia internetowego znacząco spadnie, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu sky4fly.net

2. Operator serwisu do jego prawidłowego używania zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:

a)Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej

b)Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej

c)Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej

 

3. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez użytkownika strat związanych z korzystaniem z serwisu w sytuacji, gdy użytkownik korzystał ze sprzętu komputerowego, który nie spełniał wymagań podanych w pkt. 2.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu, jest ukończenie przez każdego użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych .

2.Użytkownik nie ma prawa dokonywania w jakiejkolwiek formie zapytań o rezerwację przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby. Dotyczy to także dokonywania płatności za wszelkie zarezerwowane usługi udostępniane za pośrednictwem serwisu internetowego, w tym w szczególności posługiwania się do tego fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W stosunku do Państwa danych osobowych operator serwisu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych mających na celu ochronę danych osobowych.

2. Powierzone nam dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z określonymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani organizacjom.

4. Operator Serwisu sky4fly.net zastrzega prawo do informowania zarejestrowanych użytkowników na temat wszelkich dostępnych promocji, ofert specjalnych opublikowanych na stronie serwisu, a taka informacja traktowana jest jako zamówiona przez użytkownika informacja handlowa. Użytkownik w każdym czasie ma prawo rezygnacji z otrzymywania zamówionej informacji handlowej poprzez wysłanie maila ze swoim oświadczeniem w przedmiocie rezygnacji na adres e-mail: bok@sky4fly.net bądź też przez formularz dostępny na stronie internetowej

5. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Użytkownik potwierdza prawdziwość danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na ich przechowywania i przetwarzanie w bazie danych operatora.

6. Użytkownik ma niczym nieograniczone prawo do wglądu i bezpłatnej modyfikacji, jak również usunięcia wszelkich danych osobowych znajdujących się w bazie danych operatora.

7. Pozostałe szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.(pytanie czy nie warto stworzyć taki dokument)

V. DEFINICJE

1. Serwis– serwis internetowy działający pod adresem sky4fly.net.

2. Użytkownik– Osoba uzyskująca dostęp do Serwisu Internetowego w dowolny sposób.

3. Operator(Operator Serwisu Internetowego) – przedsiębiorca obsługujący Serwis Internetowy i wystawiający dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców. Operator wystawia w/w dokumenty na podstawie umów zawartych z każdym Dostawcą, którego usługi są oferowane w Serwisie Internetowym. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Serwisu Internetowego Użytkownikom i obsługiwaniu Zgłoszeń przekazywanych Dostawcom za jego pośrednictwem.

4. Regulamin -Umowa określająca zasady i warunki użytkowania Serwisu Internetowego opisana na tej stronie, będąca regulaminem użytkowania serwisu.

5. Zapisana Podróż– zapisany na żądanie Użytkownik w jego profilu zestaw kryteriów wyszukiwania usług przewozowych, turystycznych, ubezpieczeniowych, wynajmu lub innych towarów prezentowanych w Serwisie, powiązanych ze sobą w zakresie dat i miejsc pobytu. Zapisana Podróż może zawierać informacje o statusie Zgłoszeń wygenerowanych przez Użytkownika na jej podstawie.

6. Dostawca– podmiot świadczący Użytkownikowi usługę przewozową, turystyczną, ubezpieczeniową, wynajmu lub sprzedający towar zamówiony za pośrednictwem Serwisu.

7. Zasady i warunki uczestnictwa– Indywidualnie określone przez Dostawcę zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych.

8. Zgłoszenie– rezerwacja realizacji jednej lub kilku usług, które składa Użytkownik za pomocą Serwisu przez określenie kryteriów, wybór opcji, wprowadzenie w odpowiednich kwestionariuszach wszelkich niezbędnych do wykonania rezerwacji / transakcji informacji (w tym danych osobowych podróżnych, danych płatnika i danych związanych z wybraną metodą płatności).

9. Zgłoszenie Nieopłacone– Zgłoszenie, na podstawie którego Użytkownik zarezerwował żądane przez siebie usługi u Dostawcy(ów) za które opłata nie została jeszcze zaksięgowana.

10. Zgłoszenie Wiążące– Zgłoszenie, na podstawie którego Użytkownik zarezerwował żądane przez siebie usługi u Dostawcy(ów) i w ramach którego Użytkownik zaciągnął dodatkowe zobowiązanie przez:

a)Wprowadzenie przez Serwis Internetowy danych karty płatniczej , kredytowej lub dokonanie płatności przelewem online w celu opłacenia usług przed ich wykonaniem

b)Wprowadzenie przez Serwis Internetowy danych karty płatniczej lub kredytowej w celu gwarantowania płatności za usługi opłacane w miejscu ich wykonywania lub

c)Dostarczenie do siedziby Operatora podpisanej czytelnie przez Użytkownika umowy / zgłoszenia uczestnictwa w usłudze oraz wpłacenie częściowej opłaty za usługę w wysokości zgodnej z warunkami określonymi przez Operatora lub Dostawcę (np. pakiety wakacyjne)

12. Zgłoszenie Opłacone– Zgłoszenie, na poczet realizacji którego Operator lub Dostawca otrzymał pełną zapłatę w cenie podanej w Serwisie, a opłata ta została zaksięgowana. Stanowi to podstawę do wystawienia dokumentu potwierdzającego prawo skorzystania z prawa do skorzystania z usług dostawcy.

13. Ostateczny Termin Wykupu– ostateczna data do której można wystawić dokument potwierdzający prawo do skorzystania z usługi Dostawcy, do której Operator lub Dostawca musi otrzymać pełną zapłatę w cenie podanej w Serwisie Internetowym. W przypadku płatności przelewem za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Operatora lub Dostawcy, wskazany w odniesieniu do nabywanych usług.

14. Pakiet Dynamiczny –jednoczesna rezerwacja kilku usług turystycznych pochodzących od różnych Dostawców, sprzedawanych na odrębnych zasadach i warunkach każdej z nich. Serwis Internetowy wyłącznie oferuje funkcjonalność dostępu do różnych systemów rezerwacyjnych jednoczenie w jednym miejscu; organizatorem pozostaje odrębnie każdy z Dostawców.

15. Pakiet Touroperatora– oferta kompletnej usługi turystycznej zawierającej przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i inne określone w umowie atrakcje, zawierana w imieniu i na rzecz konkretnego dostawcy.

16. Podróżny –osoba korzystająca z usług Dostawcy na podstawie Zgłoszenia przez Użytkownika

17. Zapłata– za moment dokonania zapłaty uznaje się chwilę zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Operatora. Chwila zaksięgowania wpłaty nie jest tożsama z datą dokonania przelewu.

VI. PŁATNOŚCI

1. Należności z tytułu zarezerwowanych usług na rzecz operatora bądź poszczególnych dostawców mogą być uiszczane w jeden z poniżej opisanych sposobów:

a) Płatności przelewem:

1. Przelew musi być dokonany zgodnie z instrukcjami i w terminie podanymi w Serwisie Internetowym.

2. Niewłaściwe lub błędne wpisanie tytułu płatności i danych Użytkownika jako zlecającego może utrudnić lub uniemożliwić identyfikację, a w konsekwencjo zaksięgowanie płatności.

3. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji wpłat dokonanych niezgodnie z podanymi instrukcjami i w konsekwencji tego anulacją rezerwacji uznanych z tego powodu za nieopłacone przed Ostatecznym Terminem Wykupu.

4. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie wykonania przelewu niezwłocznie po jego dokonaniu, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres mailowy lub numer faksu.

5. Przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu traktowane jest jako zawarcie prawnie obowiązującej umowy.

6. Za moment zapłaty uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora. W przypadku dokonania płatności w dniu innym niż rezerwacja, operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynikających z wahań związanych z aktualnym kursem walut. Należy pamiętać, że identyfikacja wpłat dokonywana jest przez Dział Księgowy, czynny w dni robocze od godz. 9:00 do 16:00. Wpłaty otrzymane poza tymi godzinami będą obsługiwane następnego dnia według kursów i zasad obowiązujących w momencie księgowania.

7. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

b) Płatności przelewem online

1. Każdorazowo płatność przelewem online odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez Bank Użytkownika.

2.W przypadku anulacji przelewu, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Operatora o zaistniałej propozycji za pomocą infolinii lub wysyłając e – mail na adres bok@sky4fly.net

3. W przypadku braku informacji o odwołaniu przelewu operator zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika dotychczas poniesionymi kosztami z tytułu rezerwacji usługi.

4. Potwierdzeniem poinformowania Operatora o odwołaniu przelewu online jest wysłaniem do Użytkownika e-maila z potwierdzeniem odwołania.

5. Koszt przelewu online jest dodatkowo płatny. Użytkownik przed dokonaniem przelewu online każdorazowo informowany jest o całkowitym jego koszcie przed złożeniem Zgłoszenia.

6. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

c) Płatności kartą kredytową

1. Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych lub kart kredytowych, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości wprowadzonych informacji

2. Przekazując przez Serwis zgłoszenie, którego częścią są dane karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez upoważnionych pracowników Operatora działań koniecznych do weryfikacji tożsamości właściciela karty płatniczej lub kredytowej.

3. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości danych personalnych Użytkownika i używanej przez niego karty płatniczej lub kredytowej, lub brak autoryzacji banku wystawcy karty spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza osób nieposiadających polsko brzmiącego nazwiska, podróżujących z pominięciem lotnisk w Polsce.

4. Podanie karty płatniczej bądź kredytowej jest jednoznaczne z poleceniem zakupu usług przez Operatora. Brak kontaktu z właścicielem karty, w przypadkach uzasadnionych poniżej, a w szczególności:

a. karta nie należy do żadnego z podróżnych,

b. data wylotu jest krótsza niż 2 dni robocze od momentu złożenia rezerwacji,

c. podróż odbywa się w całości poza granicami Polski.

Skutkować będzie zawieszeniem transakcji do momentu wyjaśnienia autoryzacji Płatnika. Może to spowodować zmianę ceny w związku z kursami walutowymi lub zmianą warunków Dostawcy, za co operator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji użytkownikowi przysługuje prawo do bezkosztowej anulacji rezerwacji.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bilety lotnicze są wystawiane codziennie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz poza tymi godzinami realizacja rezerwacji będzie miała miejsce dnia następnego z konsekwencją ewentualnej zmiany taryfy lub kursu walut. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej anulacji zgłoszenia.

6. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

7. Obciążenie karty kredytowej bądź płatniczej następuje w dwóch transakcjach:

a. do Operatora

b. do Dostawcy usług.

Operator zastrzega sobie prawo do pobrania wszelkich należności w jednej transakcji.

d) Wpłata gotówki w placówkach Operatora

1. Operator umożliwia Użytkownikowi uiszczenie opłat z tytułu dokonanych rezerwacji w placówkach operatora prowadzonych w Warszawie i Poznaniu najpóźniej na 30 minut przed ich zamknięciem.

2. Celem dokonania wpłaty należy podać numer zlecenia bądź rezerwacji oraz kwotę wpłaty wynikającą z zamówienia, bądź uzgodnioną z Operatorem, jeżeli nie jest ona dokonywana w dniu wykonania rezerwacji.

3. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego

4. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie dokonania wpłaty, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres mailowy lub numer faksu.

5. Przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu traktowane jest jako zawarcie prawnie obowiązującej umowy.

6. Placówki Blue Sky Travel sp. z o.o., w których umożliwiono dokonanie płatności gotówką:

a. Blue Sky Travel – Poznań – ul. Roosevelta 2,
60-829 Poznań

b. ARKADIA – Warszawa, ul. Jana Pawła II 82,
00-175 Warszawa

c. Sadyba Best Mall – Warszawa, ul. Powsińska 31,
02-903 Warszawa

e) Bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy operatora

1. Operator umożliwia Użytkownikowi uiszczenie opłat z tytułu dokonanych rezerwacji poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunki bankowe operatora wymienione w pkt. 6

2. Celem dokonania wpłaty należy podać numer zlecenia bądź rezerwacji oraz kwotę wpłaty wynikającą z zamówienia, bądź uzgodnioną z Operatorem, jeżeli nie jest ona dokonywana w dniu wykonania rezerwacji.

3. W wyniku wyszukiwania połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie można zrealizować zarezerwowanego połączenia lotniczego, z uwagi na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie się kontaktował z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej użytkownikowi przysługuje darmowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego

4. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie dokonania wpłaty, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres mailowy lub numer faksu.

5. Przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu traktowane jest jako zawarcie prawnie obowiązującej umowy.

6. Rachunek bankowy operatora:

Bank Zachodni WBK

nr rachunku:

41 10901362 0000 0001 1016 1762

e) Zmiana Metod Płatności

1. Aby zmienić metodę płatności należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Pracownik BOK w trakcie rozmowy telefonicznej ma prawo dokonać weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej. Zmiany metody płatności można dokonać tylko przed wystawieniem dokumentu upoważniającego do skorzystania z usługi.

VII. REZERWACJA HOTELI

1. Blue Sky Travel sp. z o.o. nie jest stroną umowy o świadczenia usług związanych z rezerwacją hoteli jak również innych usług tego rodzaju, zawieranych za pośrednictwem Operatora. Operator jest jedynie agentem i działa na rzecz poszczególnych dostawców usług. Wszelkie umowy podpisywane są ściśle według zasad i na warunkach określonych przez poszczególnych dostawców.

2. Celem dokonania rezerwacji hotelu użytkownik zobowiązany jest w trakcie wyszukiwania do podania w szczególności miejscowości w której zamierza korzystać z noclegu, ilości przewidywanych noclegów oraz ilości osób zamierzających korzystać z usług.

3. Po dokonaniu wyszukiwania zgodnie z parametrami, użytkownik zobowiązany jest do wyboru hotelu, którego ofertą jest zainteresowany podając jednocześnie rodzaj wybranego pokoju bądź pokoi oraz imię i nazwisko poszczególnych podróżnych.

4. Należności z tytułu zarezerwowanych usług na rzecz operatora bądź poszczególnych dostawców mogą być uiszczane w jeden z poniżej opisanych sposobów. Rodzaj płatności uzależniony jest w szczególności od dokonanego wyboru hotelu:

a)przy wyborze hotelu, który wymaga gwarancji związanej z płatnością kartą płatność następuje tylko i wyłącznie na miejscu przy użyciu do tego karty kredytowej.

b)w pozostałych przypadkach istnieje możliwość płatności na warunkach określonych w punkcie VI. Płatności.

5. Po zaksięgowaniu płatności za dokonaną rezerwację użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z numerem rezerwacji bądź voucher na zakupioną usługę.

6. Wraz z potwierdzeniem dokonania rezerwacji użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące hotelu

7. Rezerwacja z reguły może być anulowana przez użytkownika do 24 h przed rozpoczęciem korzystania z usług. W większości przypadku anulacja jest całkowicie darmowa. Jednakże poszczególni dostawcy w związku z dokonaną anulacją mogą pobierać opłaty. Oferty specjalne, promocje jak również rezerwacje dokonane w okresie szczególnie wysokiego obłożenia (okres wakacji letni i zimowych, targów, kongresów, świat) mogą nie posiadać opcji rezygnacji pozwalającej na zwrot zapłaconej kwoty.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany kursów walut, związanych z płatnością na miejscu przez użytkownika bądź podróżującego za zarezerwowanego usługi.

VIII. REZERWACJA BILETÓW LOTNICZYCH

1. Celem dokonania rezerwacji biletów lotniczych użytkownik zobowiązany jest w trakcie wyszukiwania lotów do podania w szczególności miejsca wylotu oraz przylotu jak również wskazania ilości osób podróżujących oraz proponowanej daty wylotu.

2. Po dokonaniu wyszukiwania i wyborze lotu użytkownik zobowiązany jest do wskazania danych osobowych osób korzystających z lotu. W większości przypadków koniecznym będzie podanie następujących informacji:

a)imienia i nazwiska podróżnych

b)daty urodzenia każdego z pasażerów

c)numerów paszportu

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnie wskazanego numeru paszportu bądź dowodu osobistego lub innych danych osobowych niezbędnych do korzystania z usług. W przypadku podania fałszywych danych osobowych Operator powiadomi właściwe organy ścigania.

4. Podróżny przed wylotem zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia warunków wjazdu do i wyjazdu z kraju docelowego, mając w szczególności na uwadze rodzaj paszportu, wizy i inne dokumenty wjazdowe, wymagane przez służby graniczne danego kraju.

5. Paszport każdego z podróżnych musi być ważny jeszcze co najmniej przez 6 miesięcy od dnia planowanego powrotu.

6. Należności z tytułu przelotów tanimi liniami lotniczymi tzw. low costsmogą być opłacane jedynie za pomocą karty kredytowej.

W przypadku linii lotniczych WizzAir przy wylotach późniejszych niż 14 dni od założenia rezerwacji dopuszczalne są wszelkie możliwe, wymienione w niniejszym regulaminie formy płatności.

7. W przypadku regularnych linii lotniczych operator dopuszcza wszelkie dostępne, wymienione w niniejszym regulaminie sposoby płatności.

8. Po prawidłowym dokonaniu płatności operator przesyła na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail bilet w wersji elektronicznej.

9. W przypadku tanich linii lotniczych nie ma możliwości dokonania zwrotu biletu, zaś w przypadku regularnych linii lotniczych anulowanie, zwrot bądź zmiana terminu wylotu może wiązać się z dodatkowymi opłatami określonymi przez poszczególne linie lotnicze.

10. Regulaminy przewozu poszczególnych linii lotniczych znajdują się na stronach internetowych tychże przewoźników.

 

 

IX. REZERWACJA SAMOCHODÓW

1. Blue Sky Travel sp. z o.o. nie jest stroną umowy o świadczenia usług związanych z rezerwacją samochodów, zawieranych za pośrednictwem Operatora. Operator jest jedynie agentem i działa w imieniu i na rzecz poszczególnych dostawców usług. Wszelkie umowy podpisywane są ściśle według zasad i na warunkach określonych przez poszczególnych dostawców.

2. Celem dokonania rezerwacji samochodu użytkownik zobowiązany jest w trakcie wyszukiwania do podania w szczególności miejscowości w której zamierza rozpocząć z korzystania z usług.

3. Po dokonaniu wyszukiwania zgodnie z parametrami, użytkownik zobowiązany jest do wyboru typu rezerwowanego pojazdu, którego ofertą jest zainteresowany .

4. Należności z tytułu zarezerwowanych usług na rzecz poszczególnych dostawców mogą być uiszczane kartą kredytową. Operator podejmuje się jednakże w niektórych przypadkach płatności własną kartą kredytową na rzecz użytkownika, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania zapłaty inną metodą.

5. Po zaksięgowaniu płatności za dokonaną rezerwację użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z numerem rezerwacji.

6. Ostateczne potwierdzenie wybranego typu samochodu w podanej cenie wraz z opłaconym voucherem nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji. Niezależnie od wybranej metody płatności użytkownika za voucher, do odbioru samochodu niezbędne jest posiadanie ważnej karty kredytowej. Jest to gwarancja ewentualnej płatności dodatkowych usług (np.: zwrot samochodu z pełnym bakiem, pokrycie wkładu własnego w przypadku uszkodzenia pojazdu).

X. REZERWACJA GOTOWYCH PAKIETÓW WAKACYJNYCH

1. Użytkownik dokonuje rezerwacji pakietów wakacyjnych na podstawie wyszukiwani za pośrednictwem serwisu operatora

2. Szczegółowe warunki takie jak warunki płatności, warunki uczestnictwa w imprezie każdorazowo określane są przez dostawcę. Bluesky Travel sp. z o.o. w takim przypadku jest tylko i wyłączenie agentem. Wszelkie dokumenty takie jak regulamin, umowa, voucher dostarczane są każdorazowo przez poszczególnych dostawców.

XI. REKLAMACJE

1.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z Dostawcą za pośrednictwem Operatora, wówczas roszczenia te winny być kierowane bezpośrednio do Dostawcy, na warunkach przez niego ustalonych

2.Reklamacje dotyczące systemu wyszukiwania, dokonanych rezerwacji należy składać w formie pisemnej na adres Blue Sky Travel sp. z o.o. ul. Roosvelta 2 , 60 – 689 Poznań bądź w formie e-mail na adres bok@sky4fly.net w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od daty otrzymania dokumentu uprawniającego do skorzystania z usług.

3.Przy składaniu reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego Imienia oraz Nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail, oraz numeru zgłoszenia bądź rezerwacji. Brak tych danych spowoduje nie odrzucenie rezerwacji.

4.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w formie elektronicznej - e-mail bądź pisemnie w przeciągu 14 dni od daty jej wpływu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy na terenie RP

2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu sky4fly.netrozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według ustawy.

3.Blue Sky Travel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstały po stronie korzystających z usług Operatora bądź Dostawców, wynikające z wystąpienia siły wyższej, a także przyczyn niezależnych od Operatora, do których w szczególności zaliczyć należy strajki pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, pracowników hoteli itp.

4.Operator Serwisu zastrzega prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają te obowiązujące w momencie dokonywania transakcji.